تخفیف 80 درصدی سیر تازه با برگ در بازار تهران

سیر تازه با برگ اصالتاً آسیایی است اما در چین، شمال آفریقا (مصر)، اروپا و مکزیک نیز کشت می شود در ایران به خوبی شناخته شده است و قسمت های مختلف این گیاه از دیرباز در طب سنتی ایران و برخی فرهنگ های دیگر مورد استفاده قرار می گرفته است.

همچنین به عنوان ادویه و افزودنی غذا استفاده می شود این گیاه پیازی است به ارتفاع 70-25 سانتی متر با گل های هرمافرودیت برگ و میخک A. sativum از دیرباز در طب سنتی ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار می گرفته است.

در تحقیقات فارماکولوژیک، شواهد زیادی در مورد طیف وسیعی از اثرات دارویی A. sativum و ترکیبات فعال آن با سمیت کم وجود دارد.

مطالعات انجام شده بر روی ترکیب شیمیایی گیاه نشان می دهد که ترکیبات گوگردی مانند آلیسین از ترکیبات مهم گیاه هستند.

اگرچه آلیسین (دی آلیل دی تیوسولفینات) مهمترین آلکالوئیدی است که به طور کلی ادعا می شود که اثرات مفید آنها را بر عهده دارد و تاکنون مطالعات متعددی انجام شده است اما اشاره می شود.

سیر

سایر ترکیبات گوگردی مانند دی آلیل دی سولفید (DDS) اس-آلیل سیستئین (SAC) و دی آلیل تری سولفید (DTS) نیز نقش هایی در تأثیرات گیاه دارند.

علاوه بر A. sativum، آلیسین، آجوئن و سایر ارگانوسولفیدها در A. hirtifolium وجود دارند و نقش های دارویی مهمی دارند.

این مقاله به بررسی اثرات دارویی و استفاده های سنتی از A. sativum، A. hirtifolium و ترکیبات فعال آنها می پردازد.

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، جستجوی متون سیستماتیک در پایگاه های داده MEDLINE، EMBASE و BIOSIS انجام شد.

آجوئن تاریخ مقالات استفاده شده به عنوان مرجع از سال 1973 تا 2012 متغیر بود اختلافات از طریق بحث برای یک دوره نهایی 3 ماهه حل و فصل شد.

یافته‌ها بر اساس ارتباط با موضوع تفسیر و طبقه‌بندی شدند و خلاصه‌ای از تمام اثرات به صورت جداول گزارش شد.

هر مبحث با مرور مختصری از کاربردهای سنتی گیاه که متناسب با موضوع است (در صورت وجود) شروع می شود و سپس اطلاعات توسط نتایج مطالعات مختلف دارویی انجام شده در آن زمینه پشتیبانی می شود.

ساختارهای مولکولی هر ترکیب فعال موجود در گیاهان مورد مطالعه با استفاده از ترسیم شد.در نهایت بر اساس اطلاعات بررسی شده به نتیجه گیری رسید.