توزیع انواع شیرالات دوش حمام

باید در اول بحث چند نکته عمومی در شیر حمام را خدمت شما عرض کنم:
نکته اول: آبکاری شیر است که در تمام شیرالات قهرمان این نکته لحاظ شده.
و نکته دوم : کاتریج داخلی شیر است که باید حتما بسیار خوب باشد که این هم در تمام شیرالات قهرمان لحاظ گردیده
نکته سوم : سوپاپ وسط شیر هست که در بین شیر های قهرمان هم این قطعه بهترین است.